Pronájem plachetnice Victoria – všeobecné podmínky

POZOR – toto jsou všeobecné podmínky pouze pro případ pronájmu plavidla bez kapitána, podmínky při spoluplavbě jsou podstatně jednodušší.

1) Provozovatel služby:

1/1 Provozovatelem služby je společnost naplachty.cz s.r.o. Se sídlem Na Chmelnici 150, Vysoký Újezd 267 16.

1/2 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 271975.

1/3 Identifikační číslo 058 82 192

2) Předmět služby:

2/1 Předmětem služby je zprostředkování pronájmu plachetnice Beneteau Oceanis 331 Victoria v řeckých výsostných vodách.

3) Cena nájmu, způsob úhrady:

3/1 Cena je smluvní a je zveřejněna na: www.naplachty.cz/charter . Platba v Kč na účet 2376546/5500. Rezervace se stává závaznou po zaplacení 20% zálohy. Po připsání zálohy na účet provozovatele bude vystavena faktura na doplatek celé ceny pronájmu. Tato bude splatná nejpozději 60 dní před zahájením plavby. Neuhrazením doplatku v požadovaném termínu záloha propadá záloha ve prospěch provozovatele a rezervace bude zrušena. Cena nájmu zahrnuje nájem plavidla ve smluveném termínu, vybavení plavidla, zákonné pojištění. Plavidlo bude předáno s plnou nádrží, případně se zásobou pohonných hmot v kanystrech. K ceně pronájmu nájemce zaplatí servisní poplatek 150€ pronajímateli. Ten zahrnuje úklid lodě před vyplutím, zapůjčení ložního prádla pro celou posádku (deka, prostěradlo a polštář), minimálně jednu plnou 3kg plynovou lahev, mapy a navigační pomůcky, čisticí prostředky a utěrky.

4) Stornovací podmínky:

4/1 Pokud se nájemce z jakéhokoliv důvodu vzdá nájmu, může svoje práva převést na třetí osobu pouze se souhlasem provozovatele služby (naplachty.cz). Storno poplatky ze zaplacené ceny:  60 a více dnů před začátkem plavby 40%, 59 – 30 dnů před začátkem plavby 60%, 29 – 0 dnů před začátkem plavby 80%, Last minute nabídky 90%. (příklad: při stornu plavby 50 dní před jejím zahájením, při zaplacené částce za pronájem 20 000,- Kč bude storno poplatek činit 60% zaplacené částky, tedy 12 000,- Kč). Stornu pronájmu je možné se vyhnout změnou termínu. Ta musí být se souhlasem provozovatele. V tomto případě se cena řídí základním ceníkem. Pokud by cena nového termínu byla nižší, zůstává platná cena původního pronájmu, je na posouzení provozovatele jakým způsobem bude cenu kompenzovat.

5) Povinnosti provozovatele:

5/1 Pronajímatel je povinen přistavit plavidlo v dohodnutém termínu a v dohodnutém čase. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude plavidlo předáno v Řecku, v obci Korfos, v Sarónském zálivu. Plavidlo musí splňovat veškeré zákonné podmínky požadované pro komerční plavidlo v řeckých vodách. Plavidlo musí mít platné všechny revize a musí být způsobilé pro plavbu v dané oblasti. V době plavby musí být plavidlo pojištěno (pojištění odpovědnosti z provozu plavidla včetně úrazu). Plavidlo musí být vybaveno všemi záchrannými prostředky požadovanými pro komerční provoz plavidla v dané oblasti.

5/2 Pronajímatel ani zprostředkovatel nenese odpovědnost za škody, které vzniknou z předem nepředvídatelných, událostí jako je: válka, stávka, povstání, terorismus, sabotáž či přírodní katastrofa. Nepoužívání plavidla v důsledku těchto událostí nezakládá nájemci nárok na vrácení poplatku za užívání plavidla.

6) Povinnosti nájemce:

6/1 Nájemce nebo kapitán musí být držitelem oprávnění pro vedení lodi v dané oblasti a mít znalosti a zkušenosti nezbytné pro daný typ plavby. Ke kapitánskému průkazu může být vyžadováno v určitých oblastech též oprávnění k používání radiostanice, pokud není součástí kapitánského průkazu. Před vyplutím musí nájemce složit pronajímateli kauci na případné škody ve výši 1500€. Kauce bude vrácena v den vrácení lodě pronajímateli v plné výši v případě, že nevzniknou škody na plavidle, v důsledku používání plavidla nájemcem a v podobných případech. Kauce může být zadržena celá, nebo částečně v souladu s těmito obchodními podmínkami. V případě nesložení požadované kauce nebude nájemci loď předána bez nároku na vrácení ceny pronájmu. Na palubě může být pouze předem schválený počet osob. Osoby musí být jmenovitě nahlášeny před vyplutím a bez souhlasu pronajímatele není možné posádku doplňovat (po převzetí lodi a vyplutí). Každá změna v počtu osob na palubě a jejich kompletní seznam musí být předán pronajímateli před převzetím lodi. Během plavby se na palubě nesmí vyskytovat žádné osoby, které nebyli předem nahlášeny.

6/2 Nájemce se zavazuje používat plavidlo pouze ke sportovní plavbě v rámci platných plavebních a celních zákonů. S plavidlem je zakázáno provádět obchodní činnost, výdělečný rybolov, plavidlo dále pronajímat a účastnit se soutěží a podobných činností.

6/3 Plavidlo je určeno pouze ke sportovní plavbě na volném moři, opuštění řeckých výsostných vod je povoleno pouze s písemným souhlasem pronajímatele. Při porušení tohoto předpisu se nájemce sám zodpovídá námořním a celním úřadům, trestním a všem dalším právním institucím, zejména také v případě zabavení předmětu pronájmu a to ve všech případech, i při neúmyslném zavinění. Nájemce ručí pronajímateli za veškeré škody a výlohy vzniklé porušením výše uvedených předpisů a pravidel.

6/4 Nájemce je povinen před začátkem plavby doručit zprostředkovateli kopii kapitánského průkazu a cestovního pasu kapitána, vyplněný seznam posádky, pro přípravu povolení plavby. Pronajímatel nenese odpovědnost, pokud tyto podklady nebudou předány včas a nájemce tak kvůli chybějícím informacím nemůže vyplout v dohodnutém termínu.

6/5 Nájemce je povinen během celé plavby sledovat předpověď počasí a vyvarovat se plavbě v podmínkách, pro které nemá oprávnění. Nájemce musí volit trasu plavby takovým způsobem, aby byl vždy schopen se vrátit v dohodnutém termínu na místo předání plavidla.

6/6 Nájemce je povinen po celou doby plavby, během kotvení plavidla, toto plavidlo zabezpečit takovým způsobem, aby nebyla při nepřízni nebo změně počasí způsobena na plavidle škoda, nebo aby plavidlo nezpůsobilo škodu třetí osobě. Za všechny škody způsobené nedostatečným zajištěním plavidla nese odpovědnost nájemce plavidla.

6/7 V případě, že nájemce během pronájmu plavby využije pomoci od jakékoliv třetí strany, nebo jiného plavidla, nese veškeré s tím spojené náklady nájemce. Nájemce nemůže jménem pronajímatele sjednávat bez jeho písemného souhlasu žádné služby třetích stran, včetně servisních služeb. Vše musí být vždy předem odsouhlaseno pronajímatelem.

7) Převzetí plavidla nájemcem:

7/1 K převzetí plavidla nájemcem dojde dle předchozí dohody v obci Korfos, v Řecku v Sarónském zálivu. Loď bude předána první den trvání nájmu v 16:00. K předání plavidla může po předchozí dohodě dojít i na jiném místě, v tomto případě musí být vše dohodnuto už v době sjednání pronájmu. Tato služba může být zpoplatněna. Při převzetí plavidla potvrdí nájemce předávací protokol. V předávacím protokolu může označit vady a případně chybějící nebo poškozenou výbavu.

8) Vrácení plavidla pronajímateli:

8/1 Nájemce je povinen vrátit plavidlo pronajímateli nejpozději v 9:00 v den vypršení nájemní smlouvy v obci Korfos, v Řecku v Sarónském zálivu. K předání plavidla může po předchozí písemné dohodě dojít i na jiném místě, tato služba může být zpoplatněna. Pokud nebude nájemce schopen vrátit plavidlo v dohodnutém termínu na dohodnutém místě, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat pronajímatele. V takovém případě je pronajímatel oprávněn zadržet složenou kauci a účtovat nájemci náklady spojené s dopravou plavidla na sjednané místo. Dále je nájemce povinen uhradit všechny ostatní škody, které vzniknou nedodržením termínu a místa vrácení plavidla. Takovou škodou může být i škoda vzniklá nemožností užívání plavidla pronajímatelem po dobu, než bude možné plavidlo dopravit na sjednané místo (obec Korfos v Řecku v Sarónském zálivu, pokud nebylo předem sjednáno jinak). Plavidlo bude vráceno se stejným množstvím pohonných látek, jaké bylo při převzetí plavidla. Pokud nebudou pohonné látky doplněny, bude nájemci účtován poplatek 2,5€ za motohodinu.

9) Reklamace:

9/1 Veškeré reklamace musí být podány písemnou formou. Poslední den, kdy může nájemce služby reklamovat je den předání plavidla nájemci. Nájemce předá reklamaci při předání plavidla. Jednu kopii převezme zástupce pronajímatele, druhou podepsanou od zástupce pronajímatele si ponechá nájemce. Pronajímatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dní ode dne doručení.