Všeobecné podmínky pro spoluplavbu

Provozovatel služby:

Provozovatelem služby je společnost naplachty.cz s.r.o. Se sídlem Na Chmelnici 150, Vysoký Újezd 267 16.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 271975.

Identifikační číslo 058 82 192

Předmět služby:

Předmětem služby je zprostředkování plavby na plachetnici Beneteau Oceanis 331 Victoria v Řecku. Konkrétně ve vodách převážně Egejského moře, podél pobřeží Peloponéského poloostrova a na souostroví Kyklády.

Spoluplavbou se rozumí plavba na které je přítomen majitel plavidla Beneteau Oceanis 331 Victoria, nebo jeho zástupce.  Při spoluplavbě neskládá posádka žádnou kauci. Zástupce majitele lodi plní funkci kapitána lodi a musí mít odpovídající kvalifikaci pro uskutečnění plavby v dané oblasti. Je odpovědný za celou plavbu, bezpečnost posádky a případné škody na lodi vzniklé plavbou. Do těchto škod nespadají škody na majetku způsobené posádkou způsobem, který bezprostředně nesouvisí s plavbou. Za škody způsobené úmyslem, vandalismem či nedbalostí ručí každý člen posádky, v případě nezletilých dětí rodiče.

Povinnosti provozovatele:

Provozovatel má povinnost přistavit loď v dohodnutém termínu na dohodnuté místo (nebude-li dohodnuto jinak, posádka se nalodí v Řecku, v zátoce Korfos v obci Korfos). Provozovatel má povinnost po celou dobu plavby dbát na bezpečnost posádky. Loď musí být vybavena odpovídajícími záchrannými prostředky pro daný typ plavby. Loď musí splňovat veškeré zákonné povinnosti pro provoz v dané oblasti. V případě nepřízně počasí má kapitán právo trasu plavby upravit, odložit nebo výrazně zkrátit. Každý člen posádky bude mít k dispozici po dobu plavby záchrannou vestu, tu je povinen na pokyn kapitána použít. Pokud by plavba nebyla možná z technických či jiných důvodů (neplatí v případě nepřízně počasí nebo v případě kdy nepřízeň počasí způsobí škody, které další plavbu neumožní) a tento stav trvá déle než 48 hodin, má každý nárok na vrácení 50% částky, kterou zaplatil za plavbu, po dobu, po kterou tento stav trvá. Pokud by po tuto dobu nebyl možný pobyt na lodi, poskytne provozovatel posádce náhradní ubytování na své náklady.

Povinnosti posádky:

Dopravu na místo si hradí každý sám. Společnost naplachty.cz s.r.o. žádným způsobem nenese odpovědnost za letenky, jízdenky a podobně. Každý člen posádky musí poskytnout své identifikační údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, číslo pasu či občanského průkazu, email, telefonní spojení. Tyto údaje budou použity pouze pro účely plavby. Každý člen posádky musí nahlásit před vyplutím kapitánovi veškerá zdravotní omezení, hlavně chronické nemoci a alergie. Každý člen posádky beroucí pravidelně léky, je musí mít sebou na palubě v dostatečném množství a je vhodné o tomto informovat kapitána, včetně místa jejich uložení. Na pokyn kapitána je každý člen posádky povinen použít záchrannou vestu a řídit se jeho pokyny. Děti mladší 15 let musí mít záchrannou vestu po celou dobu plavby. Ve vnitřních prostorách lodi je zakázáno kouření.

Platební podmínky:

Po zaplacení 20% zálohy z ceny bude vytvořena rezervace (záloha je nevratná). Doplatek ceny musí být uhrazen nejpozději 60 dnů před začátkem plavby (neplatí v případě Last minute nabídky). V případě neuhrazení doplatku 60 dnů před zahájením plavby má provozovatel právo místo na lodi dále nabízet s tím, že zaplacená záloha propadá ve prospěch provozovatele. V případě objednávky v kratším termínu než 60 dní před započetím plavby se hradí celá cena, uhrazena musí být do 5 dnů od obdržení faktury. Storno poplatky ze zaplacené ceny:  60 a více dnů před začátkem plavby 40%, 59 – 30 dnů před začátkem plavby 60%, 29 – 0 dnů před začátkem plavby 80%, Last minute nabídky 90%.

K plavbě:

Na způsobu plavby a trase se společně dohodne celá posádka před vyplutím. Je dobrým zvykem, že stravování na lodi je společné. O stravu se stará posádka. Pokud se bude jednat o návštěvu restaurace, přispívá posádka kapitánovi na stravu do výše 15 € za den. Přístavní, či tranzitní poplatky platí posádka. Spotřebované pohonné hmoty v ceně 2,5€ za motohodinu. K ceně pronájmu je nutné připočítat servisní poplatek 25 € na osobu a týden (např. úklid, ložní prádlo, čistící prostředky, plyn), 35 € při desetidenním termínu a 45 € při čtrnáctidenním termínu.

Zasláním kontaktních údajů a zaplacením zálohy potvrzuje objednavatel souhlas s obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou součástí emailu se zálohovou fakturou na plavbu.